Tematy

Wykaz zajęć dydaktycznych oferowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu:

 

 Tematy zajęć dla przedszkolaków (zajęcia przeznaczone dla dzieci od ukończonego 4 roku życia):

1. W ptasiej stołówce.

2. Co tukan je na obiad.

3. Nie taki gad straszny ...

4. Moje domowe ZOO.

5. Przygotowanie przyrody do zimy.***

6. Wiosna w Ogrodzie. ***

7. Porównanie ptaków i ssaków.

8. Rekordziści świata zwierząt.

 

Tematy zajęć dla uczniów szkół podstawowych:

1.W krainie smaków NOWOŚĆ

2. Zmyślne zmysły NOWOŚĆ

3.W ptasiej stołówce.

4 Życie w kropli wody.

5. Co tukan je na obiad.

6. Nie taki gad straszny ...

7. Czy strach ma wielkie oczy?

8. W krainie aborygenów - fauna Australii.

9. Rola wybranych gatunków roślin i grzybów w życiu człowieka.***

10. Rozpoznawanie drzew po morfologii liścia. ***

11. Rekordziści świata zwierząt.

12. Moje domowe ZOO.

13. Zwierzęta w służbie człowieka.

14. Przygotowanie przyrody do zimy.***

15. Wiosna w Ogrodzie. ***

16. Czy wiesz co rośnie na twoim parapecie? - rośliny uprawiane w domach.

17. Porównanie ptaków i ssaków.

18. Dzikie mieszczuchy.

19. Zwierzęta chronione w Polsce.

20. Fauna i flora Madagaskaru.

21. Gatunki inwazyjne w Polsce.

22. Zwierzaki-dziwaki.

23. Zwierzęta gór.

 

 Tematy zajęć dla oddziałów gimnazjalnych i uczniów szkół ponadpodstawowych:

1. W krainie smaków NOWOŚĆ

2. Zmyślne zmysły NOWOŚĆ ***

3. Życie w kropli wody.

4. Nie taki gad straszny ...

5. Rozpoznawanie drzew po morfologii liścia. ***

6. Czy wiesz co rośnie na twoim parapecie? - rośliny uprawiane w domach.

7. Zwierzęta chronione w Polsce.

8. Fauna i flora Madagaskaru.

9. Gatunki inwazyjne w Polsce.

10. Czy strach ma wielkie oczy? 

 

*** tematy realizowane sezonowo

*** temat realizowany w oddziałach gimnazjalych

 

OPIS TEMATÓW ZAJĘĆ:

1. GATUNKI INWAZYJNE W POLSCE

Podczas zajęć poruszony zostanie problem introdukcji i zagrożeń z tym związanych. Uczestnicy zostaną zapoznani z wybranymi gatunkami roślin i zwierząt posiadających w naszym kraju status gatunków inwazyjnych, a podczas wycieczki po ogrodzie będą mogli zapoznać się z niektórymi z nich bliżej. Podsumowaniem zajęć będzie uzupełnienie karty pracy.

2. FAUNA I FLORA MADAGASKARU 

Zajęcia dotyczą różnorodności fauny i flory Madagaskaru. W ich trakcie, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, omówione zostają wybrane, charakterystyczne dla tej wyspy, gatunki fauny (w tym przedstawiciele rodziny lemurowatych Lemuridae) i flory, a także zagrożenia powodujące spadek liczebności ich populacji. Uczestnicy poznają także gatunki rodzime Madagaskaru żyjące w Ogrodzie Zoobotanicznym – m.in. lemura katta, lemura wari czarnobiałego, boa madagaskarskiego i sanzinię madagaskarską. Na zakończenie zajęć każdy uczestnik wypełnia kartę pracy. Spotkanie odbywa się w sali dydaktycznej, herpetarium oraz przy wybiegu lemurów.

3. ZWIERZĘTA GÓR

Na zajęciach poruszane są zagadnienia związane z przystosowaniami zwierząt do życia w surowym klimacie górskim, w oparciu o zasoby zoo (goral, arui, niedźwiedź himalajski, ptaki grzebiące, alpaka). Przedstawione zostaną zarówno przystosowania fizjologiczne, jak też morfologiczne związane z funkcjonowaniem na dużych wysokościach. W sali dydaktycznej przekazywane wiadomości zostaną uzupełnione informacjami i fotografiami zamieszczonymi na foliogramach. Podsumowaniem zajęć będzie karta pracy. 

4. CO TUKAN JE NA OBIAD? - PTAKI EGZOTYCZNE

Faza realizacyjna zajęć odbywa się w budynku ptaszarni. Dzieci poznają zachowania i zwyczaje wybranych gatunków ptaków żyjących w strefach tropikalnych. Prowadzący ukazuje różnorodność preferencji pokarmowych mieszkańców ptaszarni, jak również niezwykłe zachowania rozrodcze.  W fazie podsumowującej zajęć dzieci wypełniają karty pracy w sali dydaktycznej. 

5. NIE TAKI GAD STRASZNY...

Celem zajęć jest zapoznanie z trybem życia, cechami wyglądu i zachowania gadów. Głównym elementem zajęć będzie wyjście do herpetarium i zapoznanie uczestników z żyjącymi tam gatunkami zwierząt, a także z metodami ich hodowli. Uatrakcyjnieniem lekcji będzie możliwość dotknięcia żywego węża - lancetogłowa mlecznego. W sali dydaktycznej przedstawione zostaną prezentacje multimedialne w postaci filmów i zdjęć. Ponadto użyte zostaną preparaty (skorupa żółwia, wylinki węży itp.). W celu utrwalenia wiadomości uczestnicy wypełnią w końcowej części zajęć karty pracy. 

6. W KRAINIE ABORYGENÓW - FAUNA AUSTRALII 

Podczas lekcji uczniowie poznają faunę zamieszkującą kontynent australijski. Prowadzący zwraca uwagę na odmienność zwierząt pochodzących z Australii w porównaniu z tymi zamieszkującymi inne rejony geograficzne. Poruszona będzie kwestia roli, jaką odgrywają niektóre gatunki w mitologii i zwyczajach rdzennych mieszkańców Australii czyli Aborygenów. Podsumowaniem zajęć będzie karta pracy oraz film edukacyjny. 

7. MOJE DOMOWE ZOO

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami utrzymania wybranych zwierząt w warunkach domowych. W trakcie zajęć odbędzie się pokaz z użyciem żywych zwierząt, omówione zostaną również akcesoria niezbędne do hodowli danej grupy zwierząt. Wykorzystane zostaną także karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych. 

8. ROLA WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN I GRZYBÓW W ŻYCIU CZŁOWIEKA

W trakcie zajęć omówione zostanie znaczenie roślin jako pierwotnych producentów oraz ich gospodarcze znaczenie. Uczestnicy poznadzą również ogormną rolę grzybów w obiegu materii w przyrodzie oraz pozytywnym i negatywnym ich znaczeniu w życiu człowieka. Zagadnienia związane z tematem zostaną omówione podczas wycieczki po ogordzie; uzupełnienie i podsumowanie wiadomości zakńczone uzupełnieniem karty pracy, w sali dydaktycznej.

9.ROZPOZNAWANIE DRZEW PO MORFOLOGII LIŚCI

Celem zajęć jest wyćwiczenie umiejętności rozpoznawania różnych gatunków drzew po wyglądzie morfologicznym liścia. W trakcie zajęć uczestnicy oprowadzeni zostaną po ogrodzie, gdzie zapoznani zostaną z wybranymi gatunkami drzew. Następnie zebrane zostaną próbki liści, które użyte zostaną w sali dydaktycznej do utrwalenia wiadomości i wypełnienie karty pracy.  

10. PRZYGOTOWANIE PRZYRODY DO ZIMY

Temat realizowany jest na terenie Ogrodu Zoobotanicznego z podsumowaniem w sali z wykorzystaniem kart pracy. W trakcie zajęć próbujemy zaobserwować zmiany zachodzące w przyrodzie i przystosowania zwierząt do tego trudnego okresu. Po zajęciach uczeń potrafi wyszczególnić cechy adaptacyjne do zimy u poszczególnych grup zwierząt. 

11. ZWIERZĘTA W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników ze sposobami wykorzystania różnych gatunków zwierząt dla potrzeb człowieka. W trakcie zajęć będzie możliwość obserwacji zasobów Ogrodu Zoobotanicznego, natomiast w sali dydaktycznej odbędzie się prezentacja multimedialna, a także pokazane zostaną rekwizyty. Ponadto wypełnione zostaną karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych. 

12. CZY WIESZ CO ROŚNIE NA TWOIM PARAPECIE? - ROŚLINY UPRAWIANE W DOMACH.

Zajęcia mają charakter warsztatów, podczas których uczniowie uczą się rozpoznawania wybranych gatunków i odmian roślin doniczkowych. Poznają ponadto tajniki ich pielęgnacji, w tym specyficzne wymagania odnośnie światła i gleby, nawożenia i podlewania. Podsumowaniem zajęć będzie ćwiczenie polegające na prawidłowym rozpoznaniu kilku wskazanych gatunków roślin poznanych na zajęciach. 

13. REKORDZIŚCI ŚWIATA ZWIERZĄT

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z niezwykłym zróżnicowaniem wśród zwierząt żyjących na Ziemi. Omówionych zostanie wiele ciekawych przykładów zwierząt będących rekordzistami w różnych dziedzinach. Użyte zostaną multimedialne środki dydaktyczne, m.in. pokaz slajdów. Na zakończenie zajęć uczestnicy wypełnią kartę zajęć w celu utrwalenia wiadomości. 

14. PO CO ISTNIEJE I JAK FUNKCJONUJE ZOO?

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem Ogrodu Zoobotanicznego. Omówione zostaną  zagadnienia związane z żywieniem, utrzymaniem i opieką  nad różnymi gatunkami zwierząt mieszkającymi na terenie Ogrodu. Dzieci poznają także obowiązki opiekunów i innych pracowników. W sali dydaktycznej odbędzie się prezentacja multimedialna, a także wypełnione zostaną karty pracy dla poszczególnych grup wiekowych. 

15. PORÓWNANIE PTAKÓW I SSAKÓW

Temat realizowany jest na terenie Ogrodu Zoobotanicznego z podsumowaniem w sali z wykorzystaniem kart pracy. W trakcie zajęć uczniowie poznają charakterystyczne cechy budowy zewnętrznej i cechy behawioralne ptaków i ssaków. Obserwując żywych przedstawicieli dwóch omawianych gromad uczestnicy zajęć potrafią wskazać podobieństwa i różnice między ptakami i ssakami.  

16. DZIKIE MIESZCZUCHY

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najczęściej spotykanymi  zwierzętami synantropijnymi. Podczas pokazu multimedialnego zaprezentowane zostaną wybrane synantropy. Uczestnicy rozwiążą karty pracy, a  następnie udamy się za teren ogrodu, by zaobserwować mieszkające tam ‘dzikie mieszczuchy’. 

17. ZWIERZĘTA CHRONIONE W POLSCE 

Zajęcia odbywają się głównie w sali dydaktycznej, gdzie ma miejsce prezentacja multimedialna przedstawiająca wybrane chronione zwierzęta Polski. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z pojęciem ochrony gatunkowej, przedstawienie wybranych gatunków objętych ochroną, wskazanie przyczyn zanikania gatunków oraz sposoby ich ochrony. Uczestnicy rozwiążą karty pracy, na koniec zajęć zaobserwujemy polskie chronione zwierzęta mieszkające w naszym zoo.

18. WIOSNA W OGRODZIE

Podczas zajęć uczestnicy szukają na terenie zoo oznak wiosny. Zebrane przez uczniów obserwacje są omawiane przez dydaktyka. Po zajęciach uczniowie wykonują kartę pracy w sali dydaktycznej. 

19. CZY STRACH MA WIELKIE OCZY?

Sowy od zawsze fascynowały ludzi, jednocześnie budząc w nich odrobinę lęku. W trakcie zajęć przyjrzymy się tym ptakom z bliska, dowiemy się czy rzeczywiście sowa to "mądra głowa". Powiemy sobie w jaki sposób sowa potrafi bezszelestnie podlecieć do myszy oraz dlaczego tak dobrze widzi i słyszy w nocy. Opowiemy sobie również o sowiej diecie i zobaczymy jak wygląda wypluwka. Część zajęć przeprowadzona jest na terenie Ogrodu natomiast uzupełnienie kart pracy i podsumowanie zajęć następuje w sali dydaktycznej.

20. ZWIERZAKI-DZIWAKI

W trakcie zajęć poznajemy zwierzęta bezkręgowe. Nauczymy się rozpoznawać przedstawicieli poszczególnych grup, dowiemy się w jaki sposób przystowowały się do życia w różnych nietypowych miejscach, przyjrzymy się żywym zwierzętom a także będziemy mieli okazje wziąć je na rękę, posłuchać jak "syczy" karaczan oraz spojrzeć w oczy modliszce. Powiemy sobie również w jaki sposób przygotować się do obserwacji bezkręgowców na wycieczce. Zajęcia w całości odbywają się w sali dydaktycznej, więc nie są zależne od pogody. Polecane w miesiącach jesienno-zimowych. 

21. W PTASIEJ STOŁÓWCE

Lekcja ma charakter warsztatów. Podczas zajęśc uczestnicy dowiedzą się co, gdzie i jak można zaoferować ptakom do zjedzenia. Poznają również gatunki, które najczęściej odwiedzają nasze karmniki. Na zakończenie zajęć ich uczestnicy wykonają kule tłuszczowe dla ptaków. 

22. ŻYCIE W KROPLI WODY (Maksymalna liczba uczestników zajęć to 20 osób!)

Zajęcia skierowane są do uczniów szkół podstawowych klas V-VI oraz uczniów szkół gimnazjalnych. W trakcie trwania zajęć uczestnicy poznają budowę mikroskopu optycznego. Mają również okazję samodzielnie przygotować preparat i przyjrzeć się pierwotniakom zamieszkującym kroplę wody. Zajęcia odbywają się w miesiącach:  kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik. 

23. W KRAINIE SMAKÓW NOWOŚĆ

Podczas zajęć przybliżona zostanie historia przypraw, które królują w różnych regionach świata. Poznamy te przyprawy, które są powszechne w naszej kuchni, a niegdyś były cenne jak złoto. Dowiemy się także czym pachnie pizza, pierniki czy lody waniliowe. Pod lupę weźmiemy również przyprawy, które mają działanie rozgrzewające.

23. ZMYŚLNE ZMYSŁY NOWOŚĆ

 W trakcie zajęć przedstawiamy najważniejsze zmysły człowieka oraz zwierząt. Dowiemy się którzy mieszkańcy Ogrodu Zoobotanicznego posiadają najlepszy słuch, którzy cieszą się „sokolim” wzrokiem, a którzy wywęszą z daleka smakowity kąsek. Wykonamy kilka prostych zabaw do przetestowania swoich zmysłów w praktyce. Zajęcia odbywają się w sali dydaktycznej i opiera się o prezentację multimedialną.

 

Czas trwania 1 zajęć: 60 minut.

 

Uprzejmie prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia!

Może się zdarzyć, iż po Państwa grupie na zajęcia czeka kolejna i nie będziemy w stanie przedłużyć lekcji na tyle, aby nadrobić spóźnienie.