Projekt społeczny pn." Ogród Zoobotaniczny - miejsce aktywizacji społecznej" - wznowienie rekrutacji

Pasek logotypów unijnych

 Tytuł projektu:

Ogród Zoobotaniczny - miejsce aktywizacji społecznej

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa 11.  Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju;
Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR;
CEL OGÓLNY LSR 2.0 – Wzrost zintegrowanych działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej
CEL SZCZEGÓŁOWY LSR 2.1 – Zwiększenie efektywności realizacji działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej oraz wzmocnienie potencjału animatorów i liderów w zakresie animacji społecznej
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 – Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej. (Typ 1F, 2a, 2b i 2c SZOOP RPO WK-P)

Realizator:
Gmina Miasta Toruń/Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
Dane finansowe:
Koszt całkowity projektu: 48 312,00 zł
Kwota dofinansowania: 45 680,00 zł
Wkład własny: 2 632,00 zł
Źródła finansowania: Europejski Fundusz Społeczny (EFS), wkład własny publiczny
Data podpisania umowy o finansowanie: 18.02.2020
Termin realizacji z umowy o dofinansowanie 1.03.2020 – 31.08.2020

Opis projektu:

Cel projektu: Celem nadrzędnym projektu jest podniesienie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych lub potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
Grupa docelowa:Projekt jest skierowany do dorosłych osób niepełnosprawnych lub potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.zamieszkujących obszar rewitalizacji (Bydgoskie Przedmieście, Stare Miasto, Podgórz). W projekcie może wziąć udział 15 osób (8 kobiet i 7 mężczyzn).

W ramach projektu będą prowadzone typowe zajęcia hortiterapeutyczne (terapii ogrodem) w oparciu o zasoby Ogrodu Zoobotanicznego, indywidualne spotkania z psychologiem i grupowe warsztaty psychologiczne. Ponad to, odbywać się będą warsztaty fotograficzne (fotografia przyrodnicza), ceramiczne i florystyczne, tak więc uczestnicy zajęć będą mogli nabyć nowe lub utrwalić i poszerzyć różnorodną wiedzę i umiejętności. Szczególne znaczenie może mieć fotografia, która uznawana jest jako jedna z dziedzin sztuki, umożliwiająca w pełny sposób wyrażać siebie, bez względu na stan zdrowia i sprawność.

Planowane rezultaty:
Głównym rezultatem projektu będzie podniesienie aktywności i efektywności społecznej 9 uczestników projektu (5 kobiet i 4 mężczyzn).

Dane kontaktowe realizatora:
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu
ul. Bydgoska 7
87-100 Toruń

Koordynacja projektu tel.: 56 654 02 26

zootorun.dydaktyka@wp.pl

Pasek logotypów unijnych