„Zagospodarowanie i poprawa funkcjonalności terenu Ogrodu Zoobotanicznego, wpływające na poprawę jego funkcjonowania – etap II., planowanego do dofinansowania unijnego w ramach RPO WK-P, na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.

Pasek logotypów unijnych
30 sierpnia 2019r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, a Gminą Miasta Torunia na dofinansowanie projektu pn.:

„Zagospodarowanie i poprawa funkcjonalności terenu Ogrodu Zoobotanicznego, wpływające na poprawę jego funkcjonowania – etap II., planowanego do dofinansowania unijnego w ramach RPO WK-P, na lata 2014-2020, oś priorytetowa 6, działanie 6.4, poddziałanie 6.4.1 i ujętego w Gminnym Programie Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023r.”

Głównymi zdiagnozowanymi problemami, które bezpośrednio dotykają mieszkańców i turystów Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu, są:

- bezrobocie, ubóstwo, niepełnosprawność,

- niedostateczne zagospodarowanie terenów zieleni i rekreacyjnych,

- zły stan techniczny nieruchomej infrastruktury zabytkowej.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy na ww. obszarze. Celem bezpośrednim inwestycji jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności zabytkowego obiektu kultury i rekreacji, jakim jest Ogród Zoobotaniczny na Bydgoskim Przedmieściu, co przełoży się na wzrost ożywienia społecznego i gospodarczego na przedmiotowym

obszarze miejskim m. Toruń oraz na innych obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań rewitalizacyjnych na obszarze Ogrodu Zoobotanicznego przy ul. Bydgoskiej 7 w Toruniu, takich jak:

1. Utwardzenie alejek ogrodowych nawierzchnią ekologiczną,

2. Rozprowadzenie systemu nawadniania od studni głębinowej w nowe rejony Ogrodu,

3. Zamontowanie na terenie placówki systemu monitoringu wizyjnego.

Wyżej wymienione działania umożliwią stworzenie miejsca do prowadzenia aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem oraz seniorów. Prace rewitalizacyjne w Ogrodzie Zoobotanicznym w Toruniu niewątpliwie wpłyną również na poprawę postrzegania tego miejsca jako atrakcyjnego dla mieszkańców i turystów oraz przyczynią się do zbudowania pozytywnego wizerunku województwa na zewnątrz.

Dodatkowo projekt wpłynie na zwiększenie zainteresowania tym terenem, który w rezultacie stanie się miejscem bardziej przyjaznym i atrakcyjniejszym. Nastąpi również poprawa i uporządkowanie ładu przestrzennego oraz estetyki projektowanego terenu. Inwestycja przyczyni się do stworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego oraz przemian ekonomicznych obszaru Bydgoskie Przedmieście w Toruniu, obciążonego negatywnymi konsekwencjami społeczno-gospodarczymi, m.in. poprzez kreowanie w jego obrębie turystyki.

 

-Całkowita wartość projektu: 554 459,17 zł

-Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych 450 779.81 zł

-wkład Funduszy Europejskich: 56,89% wydatków kwalifikowalnych w wysokości 256 456,20 zł zł

 

Pasek logotypów unijnych