Zakończenie projektu

Pasek logotypów unijnych

Zakończono realizację projektu pt.: "Zagospodarowanie i poprawa funkcjonalności terenu Ogrodu Zoobotanicznego wpływające na poprawę jego funkcjonowania-etap II" Nr RPKP.06.04.01-04-0003/19 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 6.Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów miejskich funkcjonalnych w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
W ogrodzie Zoobotanicznym są teraz nowe, ekologiczne nawierzchnie na alejkach, co znacznie poprawi dostępność naszej placówki dla zwiedzających (w tym osób z problemami z poruszaniem się). Zrobiono również nowy monitoring oraz nowe ujęcia wody.

Wartość całkowita projektu: 545 985 zł
Dofinansowanie:
256 456,20 zł z EFRR
45 077,96 zł z BP

Pasek logotypów unijnych