Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności
 

Dostępność cyfrowa

Ogród Zoobotaniczny w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.zoo.torun.pl i

Data publikacji stron internetowych: styczeń 2014
Data ostatniej istotnej aktualizacji: grudzień 2021
 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27
Deklarację dostępności cyfrowej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Gęsińska, adres poczty elektronicznej: sekretariat@zoo.torun.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 6224210. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji. Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Will open in new windowRzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 1. Ogród Zoobotaniczny zapewnia obsługę poprzez:
  a) kontakt telefoniczny pod numerem + 48 56 622 42 10
  b) pocztę elektroniczną na adres sekretariat@zoo.torun.p
  c) formularz kontaktowy dostępny na stronie www
  d) listownie na adres pl. Ogród Zoobotaniczny w Toruniu, ul. Bydgoska 7, 87-100 Toruń
  e) adres skrytki epuap: /OZB_Torun/SkrytkaESP
  f) osobiście w siedzibie Ogrodu Zoobotanicznego w Toruniu, ul. Bydgoska 7
 2. Na stronie internetowej Ogrodu Zoobotanicznego znajduje się informacja o zakresie jego działalności w tekście łatwym do czytania (ETR).
 3. Na stronie internetowej Ogrodu, zawarte teksty są odczytywalne maszynowo.
 4. Na stronie internetowej Ogrodu jest nagranie w polskim języku migowym dotyczące zakresu jego działalności.
 5. Ogród posiada zainstalowaną w Kasie pętlę indukcyjną.
 6. Brak możliwości sprowadzenia tłumacza migowego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27
Deklarację dostępności informacyjno-komunikacyjnej sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dostępność architektoniczna:

 1. Dostęp do Ogrodu Zoobotanicznego zapewniają schody i zjazdy dla wózków wymagające modernizacji.
 2. Dostęp do kasy przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim wymaga modernizacji.
 3. Dostęp do Herpetarium i Galerii Sztuki Przyrodniczej wymaga likwidacji progów.
 4. Dostęp do Budynku Administracyjnego Ogrodu możliwy jest za pomocą podjazdu dla wózków, korytarz wewnątrz budynku posiada szerokość co najmniej 1.20 m.
 5. W Budynku Administracyjnym oraz Generałówce brak informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy.
 6. Na terenie Ogrodu znajduje się:
  a) jedna toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępna w sezonie (od kwietnia do października); jedna toaleta w Budynku Administracyjnym przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, udostępniana poza sezonem przez pracownika ptaszarni.
  b) jedna toaleta wyposażona w przewijak dla dzieci dostępna w sezonie (od kwietnia do października).
  c) jedna toaleta całoroczna nie przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 7. Do Budynku Administracyjnego i na teren Ogrodu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (z wyłączeniem Herpetarium i Ptaszarni).
 8. Brak możliwości sprowadzenia tłumacza migowego.
 9. Na terenie Ogrodu nie ma miejsc parkingowych dla zwiedzających. Na życzenie osoby ze szczególnymi potrzebami możliwy jest wjazd na parking dla pracowników Ogrodu. Wjazd na parking wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego.
 10. Na terenie Ogrodu, przy wybiegach zwierząt i pomnikach przyrody, zamontowanie są bazy dźwiękowe oraz tablica udźwiękowiona, przedstawiającą wybrane gatunki ptaków oraz tabliczki z opisami brajlowskimi (niektóre z wypukłymi rycinami).
 11. Na terenie Ogrodu Zoobotanicznego zainstalowane są 23 beacony YourWay przy wybiegach dla zwierząt. Obiekt jest w zasięgu aplikacji YourWay.
 12. Na terenie Ogrodu znajduję się plan Ogrodu dostosowany dla osób niewidomych i słabowidzących wymagający aktualizacji.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-22.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-27
Deklarację dostępności architektonicznej sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej oraz na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Koordynator do spraw dostępności:

Anita Biskup-Bednarczyk, powołany zarządzeniem nr 9/12/2020 z dnia 30.12.2020 roku - adres e-mail: dydaktyka@zoo.torun.pl, tel. 506 970 996

 

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI
W OGRODZIE ZOOBOTANICZNYM W TORUNIU

 

 

 

Analiza dostępności

Planowane działania celem zapewnienia dostępności

Planowany termin realizacji

1.

Wdrożenie rozwiązań usprawniających wejście do Ogrodu

Modernizacja wejścia do Ogrodu i zjazdu dla wózków

w zależności od zdobycia środków

2.

Wdrożenie rozwiązań usprawniających korzystanie z Kasy Ogrodu

Wymiana okna kasowego zapewniającego możliwość bezpośredniego korzystania z usługi zakupu biletu przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim

w zależności od zdobycia środków

3.

Wdrożenie rozwiązań likwidujących bariery poziome w pawilonach

Likwidacja progów przy wejściu do Herpetarium, Galerii Sztuki Przyrodniczej i toalety całorocznej

II kwartał 2024

4.

Wdrożenie rozwiązań usprawniających wejście do pawilonów.

Poprawa kontrastu drzwi wejściowych do herpetarium, Galerii Sztuki Przyrodniczej i toalety całorocznej oraz toalet sezonowych

II kwartał 2024

5.

Wdrożenie rozwiązań zapewniających dostęp do informacji ogólnych

Aktualizacja tablicy informacyjnej przy Kasie Ogrodu

zrealizowane

6.

Wdrożenie rozwiązań zapewniających dostęp do informacji na temat aktualnego rozkładu wybiegów na terenie Ogrodu

Aktualizacja planu Ogrodu oraz planu tyflograficznego.

w zależności od zdobycia środków

7.

Wdrożenie rozwiązań zapewniających lokalizację pomieszczeń w Budynku Administracyjnym oraz Generałówce

Umieszczenie informacji na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy

w zależności od zdobycia środków

8.

Wdrożenie rozwiązań usprawniających ewakuację osobom ze szczególnymi potrzebami

Stworzenie procedury ewakuacyjnej uwzględniającej osoby ze szczególnymi potrzebami

zrealizowane

9.

Wdrożenie rozwiązań usprawniających swobodne poruszanie po Ogrodzie osobom ze szczególnymi potrzebami

Umieszczenie na terenie Ogrodu kierunkowskazów i oznaczeń pawilonów odczytywanych wizualnie i dotykowo

w zależności od zdobycia środków

 

DOSTĘPNOŚĆ INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

1.

Wdrożenie rozwiązań zapewniających dostępność dla osób słabosłyszących.

Instalacja pętli indukcyjnej w Kasie Ogrodu

zrealizowane

2.

Wdrożenie rozwiązań zapewniających dostępność dla osób głuchych.

Dostęp do nagrania w polskim języku migowym o zakresie działalności podmiotu.

zrealizowane

3.

Wdrożenie rozwiązań zapewniających dostępność dla osób niewidomych.

Dostęp do pliku odczytywalnego maszynowo dla osób niewidomych o zakresie działalności podmiotu.

zrealizowane

4.

Wdrożenie rozwiązań zapewniających dostępność dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dostęp do informacji w tekście łatwym do czytania Easy-To-Read (ETR) o zakresie działalności podmiotu

zrealizowane

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

1.

Wdrożenie strony internetowej podmiotu dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami

Dostosowanie strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

zrealizowane
dotyczy strony http://www.zoo.torun.pl